W ramach czesnego szkoła gwarantuje:

 • opiekę pegadoga, psychologa oraz konsultacje logopedyczne,
 • profilaktyczną opiekę zdrowotną m.in. poprzez uświadamianie i wdrażanie zasad zdrowego żywienia, 
 • aktywność na świeżym powietrzu w przyszkolnym ogrodzie,
 • wycieczki poza miasto,
 • bogaty wachlarz zajęć dodatkowych m. in.: zajęcia taneczne, królewska gra - szachy, kółko hiszpańskiego, kółko francuskiego, kółko astronomiczne, kółko przyjaciół zwierząt, kółko fotograficzne, zajęcia wyrównawcze, kółko plastyczne i in.

Chcemy pomóc uczniom odkryć, w którą stronę chcieliby w zyciu iść, jaki kierunek obrać. Stawiamy sobie za cel stworzenie środowiska umożliwiającego rozwój potencjału każdego ucznia.

Nowe podejście do nauczania opiera się na przeświadczeniu, że dziecko w sensie nauki, to nie jest puste naczynie do którego tylko nauczyciel wlewa swoją wiedzę. Dziecko ma swój świat i drzemiący w nim potencjał, który dobry nauczyciel może obudzić i pozwolić mu rozwinąć się (naturalne predyspozycje dziecka).  Rozumiejąc różnorodność dzieci, nauczyciel szlifuje ten naturalny diament jakim jest potencjał każdego dziecka, stając się jego PIERWSZYM nauczycielem.

PIERWSZY NAUCZYCIEL – KADRA

Nasi nauczyciele nauczają w taki sposób, w jaki oczekują tego dzieci, a nie poprzez narzucanie wiedzy, którą muszą posiąść. Dlaczego? Bo świat się zmienia i przyśpiesza. Nie można nauczać w ten sam sposób przez 200 lat, gdy wokół zmieniło się wszystko. My również. Prawdziwy potencjał tkwi w samym dziecku o czym świadczą wyniki testu kreatywności. Potencjał niestety  obniża się w trakcie tradycyjnego kształcenia.

W Dobrej Szkole dbamy o to, aby kreatywność uczniów i nauczycieli nie zanikała. Zmieniamy metody pracy i podejście do dzieci, by ich potencjał rozwijał się w tempie dla nich właściwym, z poszanowaniem różnorodności i spontaniczności.

Nasze doświadczenie:

 • ucząc w szkole ponadgimnazjalnej, nauczyciele przygotowują młodzież do egzaminu dojrzałości. Wiedzą jaki zakres wiedzy  młodzież nie opanowała na niższych etapach kształcenia,
 • współpracując ze szkołą w Inverigo we Włoszech, poznaliśmy praktyczne rozwiązania oparte na pedagogice Montessori i Reggio. Rozwiązania jakie są powszechnie wykorzystywane na świecie w szkołach XXI w.,
 • dzięki współpracy z Finlandią, korzystamy z doświadczeń w zakresie metod i technik doskonalenia nauczycieli, przygotowujących ich do rozwoju kreatywności dzieci.

DRUGI NAUCZYCIEL  ŚRODOWISKO DZIECKA

w którym żyje, rozwija i uczy się (inne dzieci, rodzice). Tworzy się złożone środowisko, które również oddziaływuje na rozwój dziecka. Tworzą się relacje i zależności, powiązania i interakcje, tworzy się kolejny naturalny ekosystem. Szkoła jest przedłużeniem środowiska domowego tworzonego przez rodziców oraz środowiska naturalnego z jakim dziecko spotyka się każdego dnia.

Środowisko dziecka powinno pobudzać dziecko do samodzielnego działania i odkrywania. Prowokować dzieci do kreatywnej twórczości, ekspresji i udziału w projektach. Skoro w dziecku tkwi potencjał do samodzielnego rozwoju, rolą szkoły jest tworzenia takiego środowiska pracy, które temu sprzyja.

Zbyt duże 25-30 osobowe zniechęcają dzieci do pracy. Dominuje w nich nauczyciel a dziecko od najmłodszych lat zmuszane jest do słuchania i biernego wykonywania poleceń nauczyciel. Nie ma w tym  modelu miejsca na kreatywność i dziecięcą spontaniczność.

Dobra Szkoła to małe klasy i praca w grupach zamiast nudnych lekcji w których dominuje nauczyciel.

Dobra Szkoła proponuję pracę w małych klasach 15-18 osobowych. Nauczyciel wspiera dziecko w działaniach i staje się partnerem w poznawaniu świata. Poprzez stymulowanie aktywności w pracy zespołowej, dzieci uczą się wzajemnie od siebie, nawiązują pozytywne relacje uczeń – uczeń, uczeń-nauczyciel i uczeń-rodzic. Małe grupy to naturalne środowisko w jakim dziecko przebywa w warunkach domowych i podczas zabaw. Przedłużenie tego środowiska w warunkach szkolnych wzmacnia motywację wewnętrzną dziecka i zmienia jego postrzeganie szkoły jako miejsca do nauki i rozwoju.
Nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi instytucjami i firmami, aby dzieci poznawały w naturalnych warunkach, czym jest ekologia, funkcjonowanie zakładów w których pracują ich rodzice. Poszerzamy w ten sposób wiedzę teoretyczną o praktyczne doświadczenia.
Formy i metody pracy tworzą POSZERZONĄ RODZINĘ, składającą się z koleżanek, kolegów, nauczycieli, rodziców, pracowników firm. Suma życiowych doświadczeń tej rodziny staje się DRUGIM nauczycielem. Myślimy o szkole jak o żywym organiźmie, który dziecko porusza, inspiruje i wywołuje refleksję. Każdy element tego organizmu jest równo ważny w edukacji dzieci.

Nasze doświadczenia – korzystanie z osiągnięć szkół z:

 • Hiszpanii: wykorzystanie uzdolnień artystycznych w rozwoju kreatywności dzieci;
 • Turcji: wykorzystanie grafiki, malarstwa nie jako martwych ozdób na szkolnych ścianach, korytarzach, lecz jako element do poszukiwań badawczych nad kulturą regionu  i pogłębiania wiedzy na temat różnych form artystycznych;
 • Danii: wykorzystanie edukacji ekologicznej w działalności wychowawczej szkoły.

 

Drugi nauczyciel to słowo coraz częściej pojawiające się w mediach masowych. Dziecko, rodzice, szkoła to elementy złożonego środowiska, które również oddziaływuje na rozwój dziecka. Tworzą się relacje i zależności, powiązania i interakcje. Okazuje się, że otoczenie dziecka jest dodatkowym źródłem wiedzy równie ważnym co nauczanie szkolne, dlatego często nazywane jest DRUGIM nauczycielem. Do niedawna otoczenie dziecka w którym się wychowuje, było pomijane. Zwracano uwagę przede wszystkim na to co dzieje się w klasie. Na wymogi programowe, dyscyplinę i wyniki egzaminacyjne. Jakościowa analiza najlepszych szkół na świecie dostarczyła przekonywujących dowodów na oddziaływanie na jakość nauczania również innych czynników. W tym na bezpośrednie otoczenie dziecka.

drugi nauczyciel

Kim jest drugi nauczyciel? To miejsce w którym dziecko żyje, rozwija i uczy się (inne dzieci, rodzice). Tworzy się złożone środowisko, które również oddziaływuje na rozwój dziecka. Tworzą się relacje i zależności, powiązania i interakcje, tworzy się kolejny naturalny ekosystem. Szkoła jest przedłużeniem środowiska domowego tworzonego przez rodziców oraz środowiska naturalnego z jakim dziecko spotyka się każdego dnia. Staje się naturalnym drugim nauczycielem.

DRUGI NAUCZYCIEL  ŚRODOWISKO DZIECKA

Środowisko dziecka powinno pobudzać dziecko do samodzielnego działania i odkrywania. Prowokować dzieci do kreatywnej twórczości, ekspresji i udziału w projektach. Skoro w dziecku tkwi potencjał do samodzielnego rozwoju, rolą szkoły jest tworzenia takiego środowiska pracy, które temu sprzyja.

Zbyt duże 25-30 osobowe zniechęcają dzieci do pracy. Dominuje w nich nauczyciel a dziecko od najmłodszych lat zmuszane jest do słuchania i biernego wykonywania poleceń nauczyciel. Nie ma w tym  modelu miejsca na kreatywność i dziecięcą spontaniczność.

DOBRA SZKOŁA TO MAŁE KLASY I PRACA W GRUPACH

Dobra Szkoła proponuje pracę w małych klasach 15-18 osobowych. Nauczyciel wspiera dziecko w działaniach i staje się partnerem w poznawaniu świata. Poprzez stymulowanie aktywności w pracy zespołowej, dzieci uczą się wzajemnie od siebie, nawiązują pozytywne relacje uczeń – uczeń, uczeń-nauczyciel i uczeń-rodzic. Małe grupy to naturalne środowisko w jakim dziecko przebywa w warunkach domowych i podczas zabaw. Przedłużenie tego środowiska w warunkach szkolnych wzmacnia motywację wewnętrzną dziecka i zmienia jego postrzeganie szkoły jako miejsca do nauki i rozwoju.
Nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi instytucjami i firmami, aby dzieci poznawały w naturalnych warunkach, czym jest ekologia, funkcjonowanie zakładów w których pracują ich rodzice. Poszerzamy w ten sposób wiedzę teoretyczną o praktyczne doświadczenia.
Formy i metody pracy tworzą POSZERZONĄ RODZINĘ, składającą się z koleżanek, kolegów, nauczycieli, rodziców, pracowników firm. Suma życiowych doświadczeń tej rodziny staje się DRUGIM nauczycielem. Myślimy o szkole jak o żywym organiźmie, który dziecko porusza, inspiruje i wywołuje refleksję. Każdy element tego organizmu jest równo ważny w edukacji dzieci.

NASZE ATUTY – KORZYSTANIE Z OSIĄGNIĘĆ SZKÓŁ Z:

 • Hiszpanii: wykorzystanie uzdolnień artystycznych w rozwoju kreatywności dzieci;
 • Turcji: wykorzystanie grafiki, malarstwa nie jako martwych ozdób na szkolnych ścianach, korytarzach, lecz jako element do poszukiwań badawczych nad kulturą regionu  i pogłębiania wiedzy na temat różnych form artystycznych;
 • Danii: wykorzystanie edukacji ekologicznej w działalności wychowawczej szkoły.

Drugi nauczyciel w Dobrej Szkole to rzeczywistość. Rozpoczęliśmy edukacyjne przemiany od dołu, bez czekania na odgórne rozwiązania. Szerszy opis stosowanych rozwiązań znajdziesz w programie szkoły.

Każda rodzina stara się zapewnić swojemu dziecku w domu jak najlepsze warunki do wypoczynku i zabawy. Jest to tak powszechne, że zapominamy o tym i nie dopuszczamy myśli, że może być inaczej.

Na uczące się dzieci przebywające w domu, klasie, na szkolnym placu szkoły, oddziaływuje otoczenie. Może ono wzmacniać lub osłabiać samopoczucie dzieci i tym samym może wpływać na proces uczenia się. Tworzenie i modyfikowanie środowiska szkolnego (wystrój i wyposażenie klas, korytarzy) oraz środowiska zewnętrznego (miejsca wypoczynku, zabaw i nauki dziecka), jeżeli oparte zostanie o nowoczesną  dydaktykę i architekturę, może stać się TRZECIM nauczycielem.

Dobra Szkoła w Ratajach ma wymarzone warunki do funkcjonowania z duchem szkoły XXI w. Jej otoczenie zaprojektowane zostało przez absolwentów szkoły, specjalistów od architektury krajobrazu. Jest tu ogród, kącik rekreacyjny z oczkiem wodnym, ścieżki ekologiczne, krzewy i zarośla. Różnorodność roślinności stworzyła przez lata wyjątkowy klimat w którym pojawiły się rzadkie gatunki ptaków. Od wiosny do jesieni ptasie odgłosy umilają naukę młodzieży szkolnej.

Równie ważny jest wystrój i kolorystyka klas i korytarzy szkolnych. Przy ich projektowaniu, korzystamy z doświadczeń specjalistycznych wydziałów architektury wnętrz. Rozwiązania takie mieliśmy okazję zobaczyć w szkołach partnerskich w Turcji, Hiszpanii i Finlandii.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w takich nowoczesnych klasach wspominali, że w ich krajach zaczyna pojawiać się multidyscyplinarne podejście do nauczania, zawierające w sobie architekturę wnętrz, psychologii wychowawczej, stosowane bezpośrednio w miejscu nauki. Mogliśmy przekonać się poprzez obserwację dzieci, jak bardzo zmienia się na świecie podejście do nauczania i uczenia się.

KLIMAT SZKOŁY

Pozytywny klimat uczenia się w szkole dla małych dzieci złożony jest z wielu rzeczy.  Jest to postawa, która oddaje nasz szacunek dla dzieci.   Jest to miejsce, w którym dzieci otrzymują wskazówki i zachęty od odpowiedzialnych dorosłych osób, które je otaczają.   To środowisko, w którym dzieci mogą eksperymentować i wypróbowywać nowe pomysły bez obaw na niepowodzenia.   To atmosfera, która buduje dziecku pewność siebie, więc odważą się ryzykować.   Jest to środowisko, które pielęgnuje miłość do nauki. 

C.Hillman