Drugi nauczyciel to słowo coraz częściej pojawiające się w mediach masowych. Dziecko, rodzice, szkoła to elementy złożonego środowiska, które również oddziaływuje na rozwój dziecka. Tworzą się relacje i zależności, powiązania i interakcje. Okazuje się, że otoczenie dziecka jest dodatkowym źródłem wiedzy równie ważnym co nauczanie szkolne, dlatego często nazywane jest DRUGIM nauczycielem. Do niedawna otoczenie dziecka w którym się wychowuje, było pomijane. Zwracano uwagę przede wszystkim na to co dzieje się w klasie. Na wymogi programowe, dyscyplinę i wyniki egzaminacyjne. Jakościowa analiza najlepszych szkół na świecie dostarczyła przekonywujących dowodów na oddziaływanie na jakość nauczania również innych czynników. W tym na bezpośrednie otoczenie dziecka.

drugi nauczyciel

Kim jest drugi nauczyciel? To miejsce w którym dziecko żyje, rozwija i uczy się (inne dzieci, rodzice). Tworzy się złożone środowisko, które również oddziaływuje na rozwój dziecka. Tworzą się relacje i zależności, powiązania i interakcje, tworzy się kolejny naturalny ekosystem. Szkoła jest przedłużeniem środowiska domowego tworzonego przez rodziców oraz środowiska naturalnego z jakim dziecko spotyka się każdego dnia. Staje się naturalnym drugim nauczycielem.

DRUGI NAUCZYCIEL  ŚRODOWISKO DZIECKA

Środowisko dziecka powinno pobudzać dziecko do samodzielnego działania i odkrywania. Prowokować dzieci do kreatywnej twórczości, ekspresji i udziału w projektach. Skoro w dziecku tkwi potencjał do samodzielnego rozwoju, rolą szkoły jest tworzenia takiego środowiska pracy, które temu sprzyja.

Zbyt duże 25-30 osobowe zniechęcają dzieci do pracy. Dominuje w nich nauczyciel a dziecko od najmłodszych lat zmuszane jest do słuchania i biernego wykonywania poleceń nauczyciel. Nie ma w tym  modelu miejsca na kreatywność i dziecięcą spontaniczność.

DOBRA SZKOŁA TO MAŁE KLASY I PRACA W GRUPACH

Dobra Szkoła proponuje pracę w małych klasach 15-18 osobowych. Nauczyciel wspiera dziecko w działaniach i staje się partnerem w poznawaniu świata. Poprzez stymulowanie aktywności w pracy zespołowej, dzieci uczą się wzajemnie od siebie, nawiązują pozytywne relacje uczeń – uczeń, uczeń-nauczyciel i uczeń-rodzic. Małe grupy to naturalne środowisko w jakim dziecko przebywa w warunkach domowych i podczas zabaw. Przedłużenie tego środowiska w warunkach szkolnych wzmacnia motywację wewnętrzną dziecka i zmienia jego postrzeganie szkoły jako miejsca do nauki i rozwoju.
Nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi instytucjami i firmami, aby dzieci poznawały w naturalnych warunkach, czym jest ekologia, funkcjonowanie zakładów w których pracują ich rodzice. Poszerzamy w ten sposób wiedzę teoretyczną o praktyczne doświadczenia.
Formy i metody pracy tworzą POSZERZONĄ RODZINĘ, składającą się z koleżanek, kolegów, nauczycieli, rodziców, pracowników firm. Suma życiowych doświadczeń tej rodziny staje się DRUGIM nauczycielem. Myślimy o szkole jak o żywym organiźmie, który dziecko porusza, inspiruje i wywołuje refleksję. Każdy element tego organizmu jest równo ważny w edukacji dzieci.

NASZE ATUTY – KORZYSTANIE Z OSIĄGNIĘĆ SZKÓŁ Z:

  • Hiszpanii: wykorzystanie uzdolnień artystycznych w rozwoju kreatywności dzieci;
  • Turcji: wykorzystanie grafiki, malarstwa nie jako martwych ozdób na szkolnych ścianach, korytarzach, lecz jako element do poszukiwań badawczych nad kulturą regionu  i pogłębiania wiedzy na temat różnych form artystycznych;
  • Danii: wykorzystanie edukacji ekologicznej w działalności wychowawczej szkoły.

Drugi nauczyciel w Dobrej Szkole to rzeczywistość. Rozpoczęliśmy edukacyjne przemiany od dołu, bez czekania na odgórne rozwiązania. Szerszy opis stosowanych rozwiązań znajdziesz w programie szkoły.