Koncepcja pracy Społecznej Szkoły Podstawowej DOBRA SZKOŁA


Na koncepcję składają 4 główne filary, na których zbudowane są wartości edukacji i wychowania uczniów DOBREJ SZKOŁY :
Edukacja empatyczna - nauka umiejętności interpersonalnych
Edukacja lingwistyczna
Eko – edukacja
Nabywanie nowych umiejętności, krytycznego i kreatywnego myślenia.


Edukacja w Dobrej Szkole oparta jest na budowaniu relacji, przez co jest piękna i wartościowa, bo przede wszystkim podmiotowa – mistrz, czyli nauczyciel, nie uważa się za lepszego od ucznia. Wręcz przeciwnie, obaj realizują ideę universitas, czyli wspólnotowego poszukiwania prawdy. Są niejako na równorzędnych pozycjach, oczywiście z dużą świadomością różnicy w kompetencjach. Mistrz ma wiedzę i doświadczenie, ale to go nie czyni lepszym, za to czyni go przewodnikiem, który pozwala uczniowi się rozwijać i na którym uczeń może polegać. Mistrz też może czerpać z tego kontaktu, a uczeń może być mistrzem mistrza.
Nauka dzieci oparta na podmiotowej relacji czyni priorytetem to, co jest najważniejsze, fundamentalne dla nas jako ludzi, uczy jak dobrze i szczęśliwie żyć, uczy jak być w dobrej relacji z samym sobą i z drugim człowiekiem.
Edukacja empatyczna pozwala na zdobycie kompetencji intra- oraz interpersonalnych. Intra-, czyli komunikacji z samym sobą, uważności, samoświadomości i rozumienia swoich emocji, oraz interpersonalnych, czyli funkcjonowania w relacjach. Magia DOBREJ EDUKACJI ukryta jest w relacji. Edukacja empatyczna w szkole to wykorzystywanie narzędzi komunikacyjnych opartych na empatii, które pozwalają na kształtowanie relacji szacunku. Celem jest angażowanie wszystkich stron (nauczycieli, opiekunów, rodziców, dzieci) do znajdywania rozwiązań, które będą odpowiadały wszystkim. Bez dobrej relacji nie ma efektywnej nauki. Dlatego też słuchamy potrzeb uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli i reagujemy na nie. Edukacja empatyczna wykorzystuje również elementy metody Porozumienia Bez Przemocy.


Edukacja lingwistyczna
Umożliwia poznanie i zrozumienie innych kultur, zawieranie znajomości z osobami z różnych zakątków świata, a także daje dużo większy dostęp do zasobów wiedzy z różnych dziedzin
Posługując się językiem obcym na określonym poziomie, mamy przed sobą mnóstwo możliwości, jak możemy tę umiejętność wykorzystywać. Zyskujemy swobodę na rynku pracy wśród ofert, w których znajomość języka obcego jest wymagana lub dobrze widziana, mamy dostęp do nieograniczonych materiałów w sieci, książek i filmów, które możemy poznawać w oryginale, podczas wyjazdów za granicę nie mamy bariery językowej, możemy się swobodnie komunikować, nie mamy problemów z uzyskaniem potrzebnych informacji, nie stresujemy się, kiedy musimy rozwiązać jakiś kłopot. W naszej ofercie edukacyjnej pozostawiamy uczniom wybór proponując język angielski, niemiecki, hiszpański, francuski oraz zajęcia neative speakerem.

Eko – edukacja
Edukacja ekologiczna to koncepcja kształcenia i wychowywania uczniów w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie.
Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej
Edukacja ekologiczna pomaga zauważyć otaczającą przyrodę, zrozumieć otoczenie, złożoność i współzależności w ekosystemach i nawiązać z naturą silniejszą więź. Ten rodzaj edukacji skupia się na relacji między człowiekiem a środowiskiem, pokazuje jak jego działanie wpływa na nie, pozwala spojrzeć na otaczający świat z nowej perspektywy, poczuć się jego częścią. W celu wzmocnienia świadomości ekologicznej, aktywności i zaangażowania uczniów w działania na rzecz ich otoczenia zachęcamy uczniów, by dostrzegali  wartość naturalnych ekosystemów, ich funkcje przyrodnicze oraz społeczne
Istotnym ogniwem edukacji ekologicznej jest kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko, empatii, poczucia sprawczości oraz rozwijanie umiejętności, które w przyszłości pozwolą zmierzyć się z globalnymi wyzwaniami związanymi ze środowiskiem naturalnym. 

Nabywanie nowych umiejętności, krytycznego i kreatywnego myślenia

Myślenie krytyczne to jedna z najważniejszych umiejętności XXI wieku, a rozwój tej umiejętności jest kluczowym elementem przygotowującym dziecko do dorosłego życia. Dzięki myśleniu krytycznemu ludzie uczą się i potrafią: analizować, tworzyć hipotezy, oceniać, rozpoznawać emocje swoje i innych osób, tworzyć logiczne powiązania, myśleć o konsekwencjach, sprawdzać fakty, odróżniać fakty od opinii, przetwarzać informacje, kwestionować oczywistości i własne założenia.
Kreatywność polega to na generowaniu nowych i wartościowych wytworów będących efektem współpracy ucznia i nauczyciela.
Kreatywność to także dostrzeganie różnych punktów widzenia oraz tworzenie nowych znaczeń z odmiennych informacji i wiedzy. Pojęcie to ujmowane jest również jako zdolność do niestereotypowego myślenia i działania, dzięki któremu człowiek dopasowuje się do aktualnie podejmowanych zadań i elastycznie reaguje na potrzeby środowiska.


Proces edukacyjny w DOBREJ SZKOLE opiera się na kreatywnym doborze metod i form tak, by były one atrakcyjne dla ucznia i by rozbudzały w nim fascynację do przedmiotu. Dzięki temu budzi się kreatywna postawa i motywacja wewnętrzna, która stanowi chęć zdobywania wiedzy.


Naszym celem jest oddolna zmiana edukacji, odejście od „pruskiego modelu szkoły”, propagowanie kultury uczenia się opartej na rozwoju potencjału uczniów, nauczycieli i szkoły.
Odchodząc od modelu starej „pruskiej szkoły” dochodzimy do wartości edukacji:
Od kultury nauczania do kultury uczenia się
Od kultury błędu do kultury rozwijania potencjału
Od dyscypliny do odpowiedzialności
Od szkoły transmisyjnej do szkoły rozwijającej autonomię, kreatywność i innowacyjne myślenie uczniów
Od współzawodnictwa i rywalizacji do szkoły uczącej szacunku i współpracy

Co nas wyróżnia? -> KLIK

Program wspierania motywacji wewnętrznej uczniów