„Ekologiczny DOBROstan” w Społecznej Szkołe Podstawowej DOBRA SZKOŁA.

Motto: Człowiek żyjący blisko przyrody jest człowiekiem ciekawszym, głębszym, z którym łatwiej się porozumieć, bo jest w nim mniej abstrakcji, dużo zdrowej wrażliwości (…). Myślę, że przez to jest bardzo ludzki. (Jan Twardowski, 2000).

Miło mi poinformować, że szkoła otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na utworzenie szkolnej ekopracowni w kwocie 50.000, 00 zł, a pracownia będzie zielonym sercem szkoły – mówi Aleksandra Szajowska, Prezes Stowarzyszenia Oświatowego Dobra Szkoła.

Konkurs był 2 –etapowy.

Aby otrzymać dofinansowanie musieliśmy natrudzić się koncepcyjnie pisząc najpierw obszerną kartę zgłoszeniową wraz załączonym filmem i projektem pracowni, a następnie wniosek organu prowadzącego szkołę. Czasu na napisanie projektu było bardzo mało, dlatego liczył się czas, praca zespołowa oraz kreatywność.
Kolejny raz przekonaliśmy się, że mając świetny zespół wszystko jest możliwe ☺ - mówi Aleksandra Szajowska.

Tytuł szkolnego programu nosi nazwę Ekologiczny DOBROstan.
Powiązanie nazwy szkoły DOBRA SZKOŁA z dobrostanem jest wpisane w koncepcję naszej pracy. Kładziemy nacisk na innowacyjne metody nauczania i wychowania, by przełamać szkolną rutynę i wyjść z edukacją poza szkolne mury. Dobra Szkoła przestała być miejscem wyłącznie przekazywania wiedzy, a problemem jest dziś nie tyle brak informacji, co jej nadmiar, złożoność i niepewność. A to wymaga zmiany metod pracy i postaw uczestników procesów nauczania i wychowania. – podkreśla Aleksandra Szajowska
Szkolny dobrostan to nie tylko poczucie zadowolenia, komfortu psychicznego, fizycznego i społecznego uczniów. Przymiotnik ekologiczny wskazuje na szerszy kontekst dobrostanu, wykraczający poza szkolne środowisko młodego człowieka. To bezpieczna przestrzeń w której uczeń doświadcza i uczy się, to system postaw proekologicznych społeczności lokalnej, bo żyjemy w konkretnym środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym i jakość tych środowisk wpływa na nasze ogólne samopoczucie.
Tytuł wskazuje również na istotną rolę holistycznej wizji edukacji, bowiem dzieci i młodzież potrzebują zrównoważonego zestawu kompetencji poznawczych, społecznych i emocjonalnych, aby osiągnąć pozytywne wyniki w szkole i życiu.
Ekopracownia wpisuje się w ten model edukacji, pozwala skupić się na wspieraniu dzieci i młodzieży, na samodzielnej pracy, poszukiwaniu pasji, naukowym odkrywaniu świata, a nawet zmienianiu go na lepsze.
Wśród wielu aspektów powstania ekopracowni w DOBREJ SZKOLE w Ratajach, wyjątkowo ważnym wydał nam się aspekt geograficzny.

Położenie geograficzne szkoły.

Dobra Szkoła położona jest we wsi Rataje, w gminie Chodzież, w powiecie Chodzieskim, w północnej części województwa wielkopolskiego. Szkoła otoczona jest urozmaiconym terenem, bowiem leży w Dolinie Noteci, wśród łąk nadnoteckich, w otoczeniu Pojezierza Chodzieskiego, zwanego Szwajcarią Chodzieską. Jest to teren na obrzeżach dawnej Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, przy dolinie środkowej Noteci. Pojezierze jest bardzo zróżnicowane, z wysoczyzną morenową i ciągiem spiętrzonych moren czołowych. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się stary park dębowy z pomnikiem przyrody, otwarta przestrzeń łąk i pól, jezioro, a nad szkołą w przestrzeni powietrznej przebiega szlak wędrowny ptaków. W tym urozmaiconym terenie krzyżują się ekosystemy powodując bogactwo fauny i flory.
Pośród tego przyrodniczego bogactwa jest nasza szkoła, miejsce które łączy społeczność i edukuje, stanowi wymarzony punkt na utworzenie ekopracowni społecznej. Niesienie oświaty poza szkolne mury od dawna wpisuje się w działalność edukacyjną naszej placówki.
Chcemy zapraszać do naszej pracowni społeczność lokalną, mieszkańców miasta i gminy Chodzież, tak by zielone serce otwarte było dla dzieci, rodziców i seniorów rodzin, bo pisząc projekt każda grupa wiekowa była nas ważnym odbiorcą działań proekologicznych.

Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć trzeba marzyć , a nam udało się osiągnąć sukces i zrealizować marzenia.
W Światowym Dniu Ochrony Środowiska odebraliśmy dyplom za udział w Programie „Ekopracownie”, realizowanym w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.”
Na uroczystej gali, która odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, dyplom wręczył nam Pan Michał Zieliński - Wojewoda Wielkopolski, a gratulacje złożyły: Pani Aleksandra Kuź - Wicekurator Oświaty w Poznaniu oraz Pani Jolanta Ratajczak - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu.
Program skierowany był do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a z naszego powiatu do dofinansowania zakwalifikowały się dwie szkoły.
Jesteśmy bardzo dumni gdyż nasi uczniowie będą mogli rozwijać wiedzę przyrodniczą i ekologiczną na najwyższym poziomie.


Podsumowanie.

Ekologiczny DOBROstan to program całościowy gdyż trafia do wszystkich grup wiekowych lokalnego społeczeństwa, włączający, gdyż troską obejmuje osoby z niepełnosprawnościami, wielopłaszczyznowy gdyż zaproponowane działania są komplementarne, adekwatny dla grup wiekowych, mający duży zasięg, atrakcyjny przez formy działań, dedykowany ludziom i przyrodzie w ujęciu lokalnym i globalnym. To program bardzo bliski mieszkańcom Szwajcarii Chodzieskiej, miłośnikom przyrody, rdzennym mieszkańcom i napływowej ludności, dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym i seniorom naszych rodzin, którzy integrują się wokół piękna przyrody, ekologii, wartości i wzorców.
Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz Albert Einstein
Aleksandra Szajowska – Prezes Stowarzyszenia Oświatowego Dobra Szkoła.ekopracownia
ekopracownia
ekopracownia
ekopracownia
ekopracownia
ekopracownia
ekopracownia mini